โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและการเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
การขาดแคลนน้ำมีสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1)  ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำ ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ในแม่น้ำปิงและแม่น้ำนน และพื้นที่ชลประทานบางส่วนใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำแม่กลอง ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ ตามลำดับ 2)  พื้นที่การเกษตรมากกว่าศักยภาพของปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำ 3) มีการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน เป็นปริมาณมากโดยเฉพาะในบางพื้นที่มีการทำนาถึงปีละ 3 ครั้ง 4) ความต้องการใช้น้ำมีมากเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว