โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

สถานการณ์น้ำท่วมของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งมีทั้งพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม โดยสามารถแบ่งปัญหาน้ำท่วมออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาในเขตพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ลักษณะเป็นน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักบริเวณท้ายเขื่อน และน้ำหลากจากลำน้ำสาขาขนาดเล็กไหลลงมาบรรจบกันในเขตที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณจุดบรรจบของลำน้ำสาขาย่อยที่ไม่มีการควบคุมน้ำทางด้านเหนือน้ำ เช่น จุดบรรจบของลำภาชีกับแม่น้ำแควน้อย และจุดบรรจบของห้วยตะเพินกับแม่น้ำแควใหญ่ 2) ปัญหาในเขตลำภาชีและห้วยตะเพิน ในลุ่มน้ำสาขาลำภาชี และห้วยตะเพินยังไม่มีอ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำในพื้นที่ตอนบน พบว่าห้วยตะเพินจะมีน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากความจุของลำน้ำมีขนาดเล็ก แต่ระดับน้ำจะลดลงอย่างวดเร็ว ส่วนลำภาชีจะมีปัญหาน้ำท่วมบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่เปลี่ยนจากพื้นที่ลาดเอียงเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ โดยจะเกิดในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ต้นน้ำ 3) ปัญหาในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลของลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มซึ่งมีทั้งพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ หรือในพื้นที่ใต้เขื่อนเก็บกักน้ำหลักทางด้านเหนือน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำหลากจำนวนมากไหลมารวมกันที่บริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงทะเล และโดยที่บริเวณนี้มีคูคลองอยู่เป็นจำนวนมากปริมาณน้ำส่วนหนึ่งจะเอ่อทันเข้าไปตามคูคลองต่างๆ เมื่อระดับน้ำในลำน้ำแม่กลองสูงขึ้น และหากเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยก็จะเกิดปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่นี้เป็นปัญหาการระบายน้ำและปัญหาของน้ำทะเลหนุน