โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของทุกปี โดยปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองสามารถแบ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำตามลักษณะของความต้องการใช้น้ำและการจัดการหรือจัดสรรน้ำได้เป็นคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานแม่กลองใหญ่