โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง

โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกง

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง มีสาเหตุหลักๆ ได้แก่ มีฝนตกหนักติดต่อกันมากกว่า 3 วัน มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำ อาทิ การตั้งถิ่นฐานของชุมชน รวมถึงลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของภูมิประเทศ โดยพื้นที่น้ำท่วมมักพบอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำหนุมานและแม่น้ำพระปรง โดยลุ่มน้ำบางปะกงประสบน้ำท่วมรุนแรงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากนี้ ลุ่มน้ำบางปะกงยังมีการรับน้ำระบายจะลุ่มน้ำป่าสักผ่านทางคลองระพีพัฒน์ ส่งผลให้เกิดน้ำหนุน แม้ว่าจะมีการสูบน้ำบางส่วนออกผ่านทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองบางขนากแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนเกิดกว่าศักยภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกงตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำรอการระบายและเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ซึ่งหากแล้วเสร็จจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ระบายจากลุ่มน้ำปาสัก สู่ลุ่มน้ำบางปะกงได้