โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง

โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งลุ่มน้ำบางปะกง

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

สถานการณ์น้ำแล้ง/คุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติได้แก่ สภาพลมฟ้าอากาศที่จะทำให้เกิดฝนตกน้อย นอกจากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ความแห้งแล้งยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดความเสียสมดุลด้านระบบนิเวศวิทยา เช่นการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำให้ในช่วงหน้าฝนน้ำไหลหลากมามากและรวดเร็ว ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำไหลลงสู่ลำน้ำน้อยหรือไม่มีเลยนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดชะล้างพังทะลายของดินอย่างรุนแรง ทำให้เกิดตะกอนสะสมในลำน้ำ ทำให้แหล่งน้ำเกิดการตื้นเชิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคประชาชน และนำความเสียหายมาสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาภัยแล้งจึงจัดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วทุกที่ของประเทศไทย และนับเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการและจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับวิกฤติภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น