รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนบนและลุ่มน้ำห้วยพรมโหด เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะฝนตกหนักในเขตพื้นที่จนก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันขึ้น นอกจากนี้ยังขาดระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพคลองระบายน้ำตื้นเขิน และการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนล่างสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำสาขาแต่ละสายเป็นภูเขาสูงชัน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงก่อให้เกิดน้ำหลากอย่างรวดเร็วเข้าท่วมพื้นที่สองฝั่งที่ลำน้ำไหลผ่านจากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ.2563 สามารถสรุปพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมออกเป็น 3 ระดับ คือเสี่ยงน้อย (เกิดน้ำท่วมไม่เกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี) เสี่ยงปานกลาง (เกิดน้ำท่วม 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ปี) และเสี่ยงมาก (เกิดน้ำท่วม 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ปี) โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้อย 207.73 ตร.กม. และไม่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปานกลางและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมาก