รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ

Language: Thai

Published: Sep 1, 2023

Description:

สถานการณ์ภัยแล้งจากปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำโตนเลสาบมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระแก้ว ที่อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง ปัจจุบันมีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 900-1,100 มม./ปี ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ย 1,400 - 1,500 มม/จึ จึงทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่มีความจุอ่างเก็บน้ำ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีน้ำเพียง 20-35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบในจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีนั้น ด้วยสาเหตุที่เป็นพื้นที่เงาฝน พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตราดจึงมีปัญหาภัยแล้งในระดับต่ำ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในแต่ละจังหวัดของพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรกรรม ข้อมูลพื้นที่ขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรลุ่มน้ำโตนเลสาบระบุตามหมู่บ้าน พบว่าหมู่บ้านในพื้นที่โตนเลสาบส่วนมากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรระดับปานกลางทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องกับปริมาณน้ำ ผลวิเคราะห์ปริมาณน้ำต่ำสุดที่สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่า โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งพิจารณาจากสถิติข้อมูลปริมาณน้ำท่รายวันที่พิจารณาช่วงฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) และนำมาสร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับเวลา (Flow Duration Curve) เพื่อเป็นสถานีในการติดตาสถานการณ์น้ำก่อนจะถึงตำแหน่งการใช้น้ำที่มีความสำคัญ และใช้ในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ