โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

Language: Thai

Description:

พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในสภาพปัจจุบัน พบว่า มีการขาดแคลนน้ำทั้งสิ้น 440.57 ล้าน ลบม. โดยจำแนกเป็นการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค 1.90 ล้าน ลบ.ม.การขาดแคลนน้ำด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3.11 ล้าน ลบ.ม. การขาดแคลนน้ำด้านอุตสาหกรรมโรงงาน6.72 ล้าน ลบ.ม. การขาดแคลนน้ำด้านเกษตรในเขตชลประทาน 7.72 ล้าน ลบ.ม. การขาดแคลนน้ำด้าน ปศุสัตว์ 0.72 ล้าน ลบ.ม. และ การขาดแคลนน้ำด้านเกษตรนอกเขตชลประทาน 420.40 ล้าน ลบ.ม.