เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Language: English

Description:

The Northeast regions river basin group covers an area of 166,370 square kilometers or approximately one third of Thailands area. The area faces flood and drought problems every year depending on the variation of rainfall quantity. The longevity of dry spell during the rainy season incurs drought problem. On the other hands, the heavy rainfall incurs flooding of residential and agricultural areas which damaging the economy, agricultural area, industrial estate and community areas. Furthermore, the urban and industrial expansion, the widespread use of chemicals for cultivation results in degradation of the water quality in water bodies to the level below the standard criteria. These problems have the tendency to increase.