คู่มือฝายดินซีเมนต์

คู่มือฝายดินซีเมนต์

คณะอนุกรรมการ พัฒนาหลักเกณฑ์ นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำ

Published: Mar 1, 2024

Description:

โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ เป็นลักษณะโครงการประเภทหนึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว สามารถสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ หากมีความพร้อมของแบบก่อสร้างและการขอใช้พื้นที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ดำเนินการ ตามภารกิจถ่ายโอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ สามารถเสนอโครงการ เพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณได้ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

 

ประเด็นท้าทายในการจัดการน้ำในชุมชนคือ ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการ และอาจไหลหลากท่วมพื้นที่ ส่วนฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เป็นเพราะในพื้นที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าการพัฒนาโครงการเก็บกักน้ำจะแล้วเสร็จ ฝายดินซีเมนต์จึงเป็นทางออกในการบรรเทาปัญหาระยะเร่งด่วน เนื่องจากเป็นฝายกึ่งถาวร ที่ใช้งบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างไม่มาก สามารถชะลอน้ำทำให้บริเวณฝายมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ช่วยกักเก็บน้ำในการที่จะใช้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรในฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่