เล่มที่ 4 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 4 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 4 of โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก    อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ภาคผนวก ข    การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลอง SWAT
ภาคผนวก ค    อุทกธรณีวิทยาและบ่อบาดาล
ภาคผนวก ง    คุณภาพน้ำ    
ภาคผนวก จ    ทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน
ภาคผนวก ฉ    ความต้องการใช้น้ำ
ภาคผนวก ช    ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาคผนวก ซ    การชลประทาน
ภาคผนวก ฌ     ทรัพยากรป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ภาคผนวก ญ    แบบสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคผนวก ฎ     ประเด็นอภิปรายกลุ่มผู้แทนโครงการ-กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการช่วงปีพ.ศ. 2557-2560
ภาคผนวก ฏ    ผลลัพธ์การประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านปริมาณน้ำ
ภาคผนวก ฐ    การประเมินผลระดับโครงการ
ภาคผนวก ฑ    ผลการทดสอบตัวชี้วัด
ภาคผนวก ฒ    การบริหารจัดการกลุ่มโครงข่ายน้ำที่เสนอแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
ภาคผนวก ณ    ผลการศึกษาการวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
ภาคผนวก ด    พจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์