เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ

Language: Thai

Description:

ศึกกษาและจัดโครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถมีเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์น้ำปัจจุบันได้ เนื่องจากในปัจจุบันการแบ่งลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยที่มีทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำหลัก และแบ่งออกเป็น 254 ลุ่มน้ำย่อย ยังคงมีลุ่มน้ำหลักและย่อยบางส่วนที่ยังมีความคลุมเครือที่จะนำมาใช้ในการจัดการน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีจำนวนลุ่มน้ำหลักที่มากเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จในแต่ละลุ่มน้ำ รวมถึงการที่จะต้องมีคณะกรรมการลุ่มน้ำหลักที่มีจำนวนมากเกิดความจำเป็น นอกจากนั้นยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำสาขาย่อยที่จะมีส่วนเสริมในการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำประธาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำขอบเขตลุ่มน้ำประธานลงไปถึงลุ่มน้ำ สาขาย่อยที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันการต่อสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้