เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

Language: Thai

Description:

การศึกษาที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ได้แก่ ข้อมูลอุตุ–อุทกวิทยา ปริมาณน้ำเก็บกัก ความต้องการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ที่จัดอยู่ในแผนทั้งหมด สภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการ การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสถานภาพปัจจุบันในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่และการก้าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุม 4 ด้าน (ได้แก่ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ องค์กร และการมีส่วนร่วม) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม