เล่มที่ 2 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 2 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์สมดุลน้ำ
ภาคผนวก ค ข้อมูลประชากรและผลสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ภาคผนวก ง ผลการสำรวจภูมิประเทศผังบริเวณ (Site Plan)
ภาคผนวก จ ผลการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
ภาคผนวก ฉ ผลการสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ภาคผนวก ช แผนที่แสดงแปลงที่ดินบนภาพถ่ายทางอากาศและบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน
ภาคผนวก ซ โครงสร้างราคาเศรษฐศาสตร์
ภาคผนวก ฌ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม