เล่มที่ 3 รายงานสำหรับผู้บริหาร (เล่มผู้บริหาร)

เล่มที่ 3 รายงานสำหรับผู้บริหาร (เล่มผู้บริหาร)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี

Language: Thai

Description:

การศึกษาความเหมาะสม โครงการสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาได้แสดงสรุปข้อมูล ความเป็นมา ลักษณะทั่วไป สภาพปัญหา การวางแผนพัฒนาโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจสังคม การออกแบบและประมาณราคา การศึกษาด้านการชดเชยทรัพย์สิน การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการประชาสัมพันธ์