เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

Language: Thai

Description:

โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆโดยความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาระดับโครงการและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยคำนึกถึงความสมดุลกับภาคการเกษตร ระบบนิเวศ สภาพภูมิสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนสนองต่อการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยและการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป