เล่มที่ 3 รายงานภาคผนวก 2/2

เล่มที่ 3 รายงานภาคผนวก 2/2

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ภาคผนวก ข อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน
ภาคผนวก ค ระบบประปา
ภาคผนวก ง ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาคผนวก จ ประชากร
ภาคผนวก ฉ อุตสาหกรรม
ภาคผนวก ช การเกษตรกรรม
ภาคผนวก ซ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ภาคผนวก ฌ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม