เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

Language: Thai

Description:

โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนข้อมูล วิเคราะห์จัดลำดับพื้นที่สำคัญที่มีปัญหาด้านน้ำ วิเคราะห์จัดทำแผนการดำเนินการโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่สำคัญที่มีปัญหาด้านน้ำ (แผน 5 ปี) และเพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ โดยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิปัจจุบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ผลคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม / น้ำแล้งซ้ำซาก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิด้วยเครื่องมือทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยพิจารณาปัจจัย ได้แก่ สถิติการเกิดอุทกภัย / ภัยแล้ง สภาพการใช้ที่ดินผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พื้นที่นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูง และข่าวการเกิดอุทกภัย / ภัยแล้งที่ไม่ได้ถูกบันทึกในสถิติ ทำให้สามารถจัดทำขอบเขตพื้นที่เป้าหมายได้ และจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในจังหวัดตัวแทนจำนวน 18 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนรวม 2,223 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดที่จัดประชุม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย เป็นการได้รับข้อมูลปัญหาในพื้นที่ และช่วยให้การจัดทำขอบเขตพื้นที่เป้าหมายได้ละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้น