เล่มที่ 01 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

เล่มที่ 01 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

บ.วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

Book 1 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำสงครามเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 รองจากลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 13,139 ตารางกิโลเมตร หรือ 8.21 ล้านไร่ ตั้งอยู่บนสภาพธรณีวิทยาชั้นเกลือหินแอ่งสกลนคร โดยมีเทือกเขาภูพานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน้าเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จากสภาพแอ่งกระทะของพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างและระดับน้าโขงหนุนสูงในช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมักประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำระยะเวลาน้ำท่วมนาน 2-3 เดือน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำ