เล่มที่ 05 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

เล่มที่ 05 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 5 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

โครงการประตูระบายน้ำบ้านดอนแดงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อการยกระดับและส่งน้ำที่มีตามสภาพธรรมชาติ ในฤดูฝนไปยังพื้นที่ริมลำน้ำที่ไม่มีแหล่งน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพน้ำท่วมมากกว่าสภาพก่อนมีโครงการ และมีการบริหารจัดการให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามและปลาให้น้อยที่สุด