เล่มที 06 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

เล่มที 06 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 6 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

Ban Don Daeng Floodgate Project aimed at development of regulator and irrigation
system. This is intended for elevating and supplying natural water into the dry areas during the
rainy season, and maintaining of water uses during the dry season. The project construction and its
management should not take any greater impact on the flooding conditions and ecosystems of Pa
Bung, Pa Tam and fish.