เล่มที่ 08 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 08 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 8 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน
ภาคผนวก ข ผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม
ภาคผนวก ค ผลการสำรวจด้านท่องเที่ยวและนันทนาการ
ภาคผนวก ง ผลการวเจาะสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
ภาคผนวก จ ผลการสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ภาคผนวก ฉ แบบเบื้องต้น
ภาคผนวก ช การประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
ภาคผนวก ซ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฌ การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม