เล่มที่ 09 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

เล่มที่ 09 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 9 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำสงครามมีพื้นที่ทั้งหมด 13,139 ตร.กม. หรือประมาณ 8.21 ล้านไร่ ปริมาณน้ำท่าทั้งลุ่มน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 8,172.62 ล้าน ลบ.ม./ปี แบ่งเป็นปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) เท่ากับ 7,988.68 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 97.75 และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) เท่ากับ 183.94 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 2.25 เท่านั้น เนื่องจากลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะของแอ่งสกลนคร และระดับท้องน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูฝน (ประมาณ 6 เดือน) ทำให้น้ำท่าในแม่น้ำโขงไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำสงครามตอนล่าง รวมกับปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำสงคราม ดังนั้นในช่วงฤดูฝนแม่น้ำสงครามตอนล่างจึงมีปริมาณน้ำมากมายไม่จำกัด