เล่มที่ 10 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

เล่มที่ 10 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) Executive Summary

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 10 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: English

Description:

Songkhram River Basin has a total area of 13,139 square kilometers or approximately 8.21 million rai, the average runoff amount is 8,172.62 million cubic meters / year, divided into average runoff during the rainy season (May - Oct). Equal to 7,988.68 million cubic meters or 97.75 percent and average water volume in the dry season (Nov-Apr) was 183.94 million cubic meters or 2.25 percent only. Pan basin of Sakon Nakhon basin And the lower Songkhram River water level is lower than the water level in the Mekong River during the rainy season (about 6 months) causing the water in the Mekong River to flow back into the lower Songkhram River. Combined with the amount of runoff in the Songkhram River basin Therefore, during the rainy season, the lower Songkhram River has an unlimited amount of water.