เล่มที่ 11 รายงานหลัก

เล่มที่ 11 รายงานหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 11 of โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม

Language: Thai

Description:

   การบริหารจัดการน้ำในอนาคตตามแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสงคราม ควรเร่งพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่มีศักยภาพทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมระบบส่งน้ำ การนำน้ำโขงมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการเชื่อมโยงแหล่งน้ำ การพัฒนาเก็บกักน้ำในลำน้ำแบบขั้นบันไดและการสูบทอยกลับจากท้ายน้ำขึ้นไปเหนือน้ำ ส่วนระยะยาวการบริหารจัดการโครงการโขง เลย ชี มูล จะช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ส่วนการบริหารจัดการน้ำหลากเน้นการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิมเพื่อลดการกีดขวางการระบายน้ำเฉพาะที่ การขุดลอกลำน้ำในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอิทธิพลหนุนจากแม่น้ำโขง ส่วนแม่น้ำสงครามตอนล่างควรใช้มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการผังเมืองรวมทั้งการปรับตัวเป็นหลัก
   นอกจากเครื่องมือการบริหารจัดการน้ำที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายทรัพยากรน้ำ ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการเผชิญเหตุและวิธีการบริหารแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมอย่างเป็นระบบร่วมกันหน่วยงานอื่นๆ ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำ จะช่วยลดปัญหาและภัยจากน้ำลงได้อย่างมีนัยสำคัญ