เล่มที่ 3 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 3 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
ภาคผนวก ข เศรษฐกิจ สังคม และประชากร
ภาคผนวก ค สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย
ภาคผนวก ง ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ