เล่มที่ 7 รายงานภาคผนวก

เล่มที่ 7 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 7 of โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

Language: Thai

Description:

ภาคผนวก ก ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
ภาคผนวก ข เศรษฐกิจ สังคม และประชากร
ภาคผนวก ค สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย
ภาคผนวก ง การประมาณราคา