เล่มที่ 11 รายงานฉบับหลัก

เล่มที่ 11 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 11 of โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง

Language: Thai

Description:

ศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่เหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการเพื่อพัฒนาที่ยังยืน โดยพิจารณาประเด็นวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืน
ศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ Area Based ที่เกี่ยวข้องและบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษากำหนดแผนงาน โครงการทั้งมาตราการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปีและ 20 ปี เป็นอย่างน้อย ที่มีศักยภาพ ศึกษาด้านสมดุลน้ำ ศึกษาด้านชลศาสตร์เพื่อบรรเทาอุทกภัยสิ่งกีดขวางทางน้ำ และคุณภาพน้ำ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม การดำรงอยู่ วิถีชีวิต และอาชีพการประมงและระบบนิเวศ และจัดลำดับความสำคัญแผนงานโครงการ และแผนติดตามประเมินการดำเนินการตามแผนหลัก
ศึกษาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จัดทำผังน้ำการบริหารอาคารต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ด้านชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การขาดแคลนน้ำโดยคำนึงผลกระทบด้านการดำรงอยู่ของวิถีชีวิต อาชีพและระบบนิเวศทางน้ำ