เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Language: Thai

Description:

โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้น ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในแต่ละพื้นที่ หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พบว่า ได้มีการกำหนดลุ่มน้้ำในประเทศขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งในแต่ละลุ่มน้ำจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำ มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำในแต่ละเขตลุ่มน้ำนั้น โดย คณะกรรมการลุ่มน้ำจะจัดทำแผนต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำนั้น ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการลุ่มน้ำยังมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำนั้นให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการลุ่มน้ำมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคนโยบายและหน่วยงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว คณะกรรมการลุ่มน้ำยังมีบทบาทสำคัญในการ
ทำงานร่วมกับผู้ใช้น้ำในการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำ การจัดสรรน้ำ และการจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำภายในเขตลุ่มน้ำ เพื่อควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด รวมถึงมีบทบาทในเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยชี้ขาดหากเกิดข้อพิพาทขึ้น