เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive sum Final Report

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 3 of โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Language: English

Description:

Secondly, with regard to the awareness and acceptance of the master plan on water resources management, The River Basin Committee, on the whole, is well aware of the plan, and expresses the highest level of acceptance of it. The aspect that ONWR should attach greatest importance is ‘the sixth aspect concerning management’, as it receives the highest level of awareness and acceptance. The stakeholders in 5 groups, on the whole, show the lowest level of awareness, but the highest level of acceptance of the master plan on water resources management. The two aspects ONWR should attach greatest importance are, first, ‘the second aspect concerning water security in the production sector’, since it receives the highest level of awareness and acceptance, and, secondly, ‘the first aspect concerning water procurement for consumption’, since it receives the highest level of acceptance.