เล่มที่ 3 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เล่มที่ 3 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

บริษัทปัญา คอนซัลเตนท์จำกัด,บริษัทครีเอทีพ เทคโนโลยีจำกัด

Book 3 of โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำชี มีพื้นที่ประมาณ 49,130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,706,152 ไร่ (30.71 ล้านไร่) ครอบคลุม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยพื้นที่ลุ่มน้ำส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตามลำดับ ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่ป่าไม้รวม 5,091,486 ไร่ (5.09 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 16.58 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 20,436,852 ไร่ (20.44 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 66.56 ของพื้นที่ลุ่มน้ำในจำนวนนี้มีพื้นที่เกษตรศักยภาพที่ดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช 19,564,531 ไร่ (19.56 ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ 63.72 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,188 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 11,994 ล้านลูกบาศก์เมตร มีประชากร 5,953,334 คน (5.95 ล้านคน) ความต้องการน้ำทุกภาคส่วน 5,068 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ความสามารถในการเก็บกักน้ำของโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางมีเพียง 5,687 ล้านลูกบาศก์เมตร