Series: โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เล่มที่ 1 รายงานฉบับกลาง โครงการศึกษาการปร[..]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1)