Series: โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้[..] และแผนป้องกันและแ[..] ลุ่มน้ำโขงตะวันออ[..] ...

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง) (1)