เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 2 of โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ

Language: Thai

Description:

บทบาทหน้าที่หนึ่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่สำคัญ คือ การเป็นหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำ โดยทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการบริหารทรัพยากรน้ำในภาวะปกติ และการบัญชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติโดยในภาวะปกติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะทำหน้าที่หลักเป็นผู้กำหนดและเชื่อมโยง ทั้งเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และในภาวะวิกฤติจะทำหน้าที่คอยประสานงานและปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และจากผลการศึกษาจากโครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ในปัจจุบัน ระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติด้านน้ำยังขาดความชัดเจนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การสื่อสาร แนวทางการทำงานร่วมกัน การประเมินความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารในภาวะวิกฤติที่มีมาตรฐานและบูรณาการ การออกแบบการทำงานของทีมฉุกเฉินและขั้นตอนการประเมินสถานการณ์วิกฤติด้านน้ำแผนความต่อเนื่องของกิจการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ การประสานงานสื่อที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการเสริมสร้างแนวทางการลดความเสี่ยงในระหว่างภาวะปกติ อีกทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของทางเลือกการบริหารงานตามนโยบายต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรน้ำที่ชัดเจน