Series: โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ

เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผ[..] (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive ...

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ (3)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผ[..] (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ (2)

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย โครงการนำร่องศึกษ[..] และพัฒนาระบบบัญชา[..]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ (1)