โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเกิดจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ อีกทั้งในบางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ปากแม่น้ำ ติดลุ่มน้ำตาปี และแม่น้ำตาปีเป็นพื้นที่รับน้ำแหล่งสุดท้ายของแม่น้ำตาปี ก่อนจะไหลลงอ่าวไทย