Series: โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้[..] (แผนป้องกันและแก้[..]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง) (1)