โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

Language: Thai

Published: Jan 1, 2023

Description:

สถานการณ์น้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่อนข้างต่ำส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ฤดูฝนค่อนข้างยาวและปริมาณฝนสูงโดยพิจารณาฝนเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน้ำสาขาเทียบกับศักยการคายระเหยของสถานีตรวจวัดอากาศปัตตานี ซึ่งมีเขต อิทธิพลในลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 2, ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน, ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่างและลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 3 และศักยการคายระเหยของสถานีตรวจอากาศนราธิวาสซึ่งมีเขตอิทธิพลต่อลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสายบุรี, ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำบางนราและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโก-ลก พบว่าในปีฝนเฉลี่ยพื้นที่เกือบทุกลุ่มน้ำมีปริมาณฝนเพียงพอสำหรับช่วงฤดูฝนโดยขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูกคือสัมประสิทธิ์ความต้องการน้ำ (Kc ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพืช โดยกรณีที่จะพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอจะทำให้ความต้องการน้ำมากกว่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยอย่างไรก็ตามเมื่อซ้อนทับพื้นที่เพาะปลูกกับพื้นที่ป่าตามกฎหมายจะพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำการเพาะปลูกไม้ยืนต้น คือ ยางพารา ดังนั้นมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดจึงเป็นมาตรการนึงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความสมดุลระหว่าง Demand และ Supply ที่มี การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร