Series: โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง)

โครงการทบทวนแผนป้[..] ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง[..] (แผนป้องกันและแก้[..]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง) (1)