เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Book 1 of โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

Language: Thai

Description:

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,358.99 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี และพื้นที่บางส่วนในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 13,958.54 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68.69 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่การเกษตร 12,500.50 ตร.กม. หรือ 7,875,721.02 ไร่ หรือร้อยละ 61.40 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ หากพิจารณาศักยภาพและสมรรถนะของดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชคิด เป็นพื้นที่ 7,475.08 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.71 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,442.95 มม. หรือมีปริมาณน้ำต้นทุนรายปีเฉลี่ยมากถึง 9,158.06 ล้าน ลบ.ม. มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,326,508 คน และในอนาคต 20 ปี(พ.ศ. 2580) จะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยการพยากรณ์แบบทวีคูณ/ต่อเนื่อง (Exponential Model) พบว่ามีจำนวนประชากรรวมประชากรแฝงเป็น 4,382,818 คน โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 4,860 แห่ง และคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า(พ.ศ. 2580) เพิ่มเป็น 7,901 แห่ง ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 7,470.96 ล้าน ลบ.ม.และเพิ่มขึ้นเป็น 9,875.94 ล้าน ลบ.ม. ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2580) แต่ความสามารถในการเก็บกักเก็บของโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางตามสถานภาพปัจจุบันมีความจุกักเก็บทั้งสิ้น 1,386.15 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13ของปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย