Series: โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง

เล่มที่ 7 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (7)

เล่มที่ 6 รายงานสรุปสำหรับผ[..] (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (6)

เล่มที่ 5 รายงานภาคผนวก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (5)

เล่มที่ 4 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (4)

เล่มที่ 3 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (3)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปสำหรับผ[..] (ฉบับภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (2)

เล่มที่ 1 รายงานฉบับหลัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง (1)