Series: แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำชี

แผนป้องกันและแก้ไ[..] พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำชี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำชี (1)