Series: แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำมูล

แผนป้องกันและแก้ไ[..] พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำมูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง พ.ศ. 2566 ลุ่มน้ำมูล (1)