Series: โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผ[..] (ฉบับภาษาอังกฤษ) Executive ...

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (3)

เล่มที่ 2 รายงานสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (2)

เล่มที่ 1 รายงานฉบับสุดท้าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์บริบททางความคิดและทัศนคติของคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (1)